Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi Restorasyonu

Fetihle birlikte camiye dönüştürülen ve 481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya, 1930’lu yıllarda restorasyon çalışmalarının başlamasıyla halka kapatılmıştır. Ardından, 24 Kasım 1934 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. Danıştay, 10 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiştir. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan 2729 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden ibadete açılmıştır.

 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 1486 yıllık Dünya’nın ayakta kalmış en eski yapılarındandır. Bu süre zarfında başta deprem, kısmi yıkılma-çökme ve yangınlar olmak üzere pek çok felaketlere maruz kalmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden günümüze geçen 570 yılda Ayasofya’nın yaşatılması için kapsamlı tahkimat, tamir ve restorasyonlar yapılmış, zaman içinde etrafına ilave edilen imaret, medrese ve türbeler gibi yapılarla bir külliye hâline dönüşmüştür. Bugün de Ayasofya özenle korunmakta ve yaşatılmaktadır. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği denetiminde bütüncül proje çalışmaları ile Türbeler, Sıbyan Mektebi ve Muvakkithâne’nin restorasyonuna başlanmıştır.

Bütüncül Projelerin Hazırlanması

Amaçlar:

 1. Külliye içerisinde bulunan tüm yapıların yakın çevresiyle birlikte bütün detaylarıyla üç boyutlu olarak belgelenerek gelecek nesillere miras bırakılması,
 2. Bilhassa Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin strüktürel durumunun tespit edilmesi, olası büyük bir deprem karşısındaki muhtemel davranışının irdelenmesi, yapının ayakta kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması,
 3. Geçmişten günümüze kadar oluşmuş arşivlerdeki ve akademik literatürdeki bilgi, belge ve projelerin bir araya getirilmesi, tasniflenmesi, dijital ortama aktarılması.
Kapsam:

Bütüncül projelerin hazırlanması kapsamında yapılan işler aşağıdaki gibidir:

 1. Bilgi Belge Yönetimi
 2. Üç Boyutlu Ölçme ve Değerlendirme İşi
 3. Yapı Radarı Yapılması
 4. Rölöve ve Analitik Rölövelerin Hazırlanması
 5. Dönem Analizlerinin Yapılması
 6. Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi (Yapısal Modelleme ve Statik Performans Analizlerinin Yapılması)
 7. Restorasyon Projelerinin Hazırlanması, Müdahale Yöntemlerinin Belirlenmesi

1. Bilgi Belge Yönetimi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi külliyesi ile ilgili pek çok kurumun zaman içerisinde muhtelif çalışmalar, projeler ve restorasyonlar yaptığı bilinmektedir. Bilgi-belge yönetiminin, ileride yapılacak çalışmalar, uygulamalar, araştırmalar, bilimsel yayınlar için büyük önem arz ettiği aşikârdır. Bütüncül bir yaklaşım için, geçmişten günümüze kadar olan sürede yapılmış olan tüm çalışmaların bir araya getirilmesi ve teknolojik imkânlar kullanılarak dijital olarak arşivlenmesi ve tasniflenmesi gerekmektedir. Erişime açılmış bireysel arşivler, yabancı üniversitelerin arşivleri, akademik literatür vb. de taranarak Ayasofya ile ilgili çalışmalar, belgeler, görseller dijital ortama aktarılmaktadır.

2. Üç Boyutlu Ölçme ve Değerlendirme İşi

Külliye içerisinde bulunan tüm yapılar ile parseli çevreleyen bahçe duvarlarını ve külliyenin yakın çevresini kapsayan, bütüncül, yüksek çözünürlükte, ulusal koordinat sisteminde tanımlı ayrıntılı nokta bulutu verisi oluşturulmuştur. Bu nokta bulutu verisinden rölöveler için yüksek çözünürlükte ortofotolar üretilmiştir.

Bu çalışma kapsamında güncel teknolojiye sahip cihazlar ve yazılımlar kullanılmış olup eski eserde üç boyutlu ölçme değerlendirme işinde deneyimli geomatik mühendisleri çalışmıştır. Temel olarak üç boyutlu lazer tarama ölçmelerinin gerçekleştirilmesi planlansa da hem jeodezik bir altyapının kurulması hem de ölçmelerin kontrol edilmesi bakımından doğrultu-kenar ölçmelerine, uydu bazlı konum belirlemeye ve gerekli görülen alanlarda fotogrametrik ölçmelere de ihtiyaç duyulmuştur. Bu minvalde gerekli görülen yerlerde fotogrametri yöntemi, yüksek çözünürlüklü DSLR kameralar ve lensler de kullanılmıştır. Yapının büyüklüğü sebebiyle dronelar kullanılarak fotogrametrik tamamlama yapılmıştır. Fotogrametrik ölçümler için yer kontrol noktaları oluşturularak ölçümün doğruluğu arttırılmıştır.

Elde edilen yüksek çözünürlüklü ve yapının gerçek geometrisiyle mimari özelliklerini yansıtan bu nokta bulutunun ileride yapılacak çalışmalarda sürekli güncellenerek yapının her zaman güncel bir dijital ikizinin elde bulundurulması amaçlanmıştır.

3. Yapı Radarı Yapılması

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yapısının takriben yaklaşık 1500 yaşında olduğu göz önünde bulundurulduğunda yapısal elemanlarında harç boşalmaları, sonradan oluşmuş boşluklar, çatlaklar, yarıklar, rutubet vb. önemli hasarlar olup olmadığının ve dışarıdan görülemeyen yapısal elemanların (hatıl, gergi gibi) bulunup bulunmadığının araştırılması için eski eserde deneyimli akademisyen jeofizik mühendisleri ile hasarsız bir yöntem olan yapı radarı çalışmaları yapılmıştır.

4. Rölöve ve Analitik Rölövelerin Hazırlanması

Yapının mevcut durumunu belgeleyen iki boyutlu çizimlerden oluşan rölöve ve tespit çalışmaları devam etmektedir.

14 adet plan ve 8 adet kesit ile yeterli miktarda detay projeleri hazırlanmaktadır.

Analitik rölöve çalışmaları devam etmekte olup, bu kapsamda malzeme analizi ve hasar-bozulma analizi paftaları hazırlanmaktadır.

5. Dönem Analizlerinin Yapılması

1486 yıllık ömründe Ayasofya büyüklü küçüklü pek çok deprem geçirmiştir. Ana kubbesinin 6., 10. ve 14. yüzyıllarda kısmi olarak yıkıldığı ve yıkılan kısımlarının yeniden yapıldığı, hem Doğu Roma, hem Osmanlı İmparatorluğu hem de Cumhuriyet devrinde sürekli onarımlar geçirdiği bilinmektedir. Dönem analizi çalışmaları ile bu onarımların mümkün olduğunca belirlenmesi amaçlanmaktadır.

6. Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi

Ayasofya ve minarelerinin deprem güvenliğini belirleme çalışmaları İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki ve ekibi ile Bilim Heyeti danışmanlığında yapılmaktadır.

Güncel nokta bulutu verisi kullanılarak yapının dijital modeli yapılmaktadır. Yapısal performans, deprem davranışı analizleri yapılarak olası hasar görme ve göçme modları belirlenecektir. Analiz ve tahkiklerde Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu (2017)’den yararlanılmaktadır. Güçlendirme önerileri geliştirilip model üzerinde simüle edilerek tahkik edilmektedir.

7. Restorasyon Projelerinin Hazırlanması

Rölöve, analitik rölöve, yapısal performans analizleriyle deprem güvenliğinin belirlenmesi çalışmaları tamamlandıktan sonra restorasyon projelerinin hazırlanmasına başlanacaktır.

Güncel olarak farklı müelliflerce hazırlanmış onaylı restorasyon projeleri aşağıdaki gibidir:

 • ‘’Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Kuzey, Güney ve Doğu Cepheleri Restorasyon Müdahale Projeleri’’: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde hazırlanmış olup Ayasofya Bilim Kurulu onayıyla İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir ve kurulun 04.08.2021 tarih ve 8215 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
 • ‘’Ayasofya Minareleri Restorasyon Müdahale Projeleri’’: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde hazırlanmış olup Ayasofya Bilim Kurulu onayıyla İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir ve kurulun 08.03.2023 tarih ve 11191 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
Bu onaylı projeler doğrultusunda ve Ayasofya Bilim Kurulunun 19.01.2023 tarihli tavsiye kararıyla kapsamlı restorasyon çalışmalarına başlanacaktır. Restorasyon çalışmaları aşama aşama yapılacaktır.

8. Devam Eden Restorasyon Çalışmaları

Külliye içerisinde bulunan;

 • SULTAN III. MEHMED TÜRBESİ; Üst örtü yenilendi, Mevcut kubbe alemi sökülerek ıslah edildi. Tüm yüzeyinde altın varak uygulaması yapıldı. Dış cephe mermer kaplama yüzeylerinde ince mekanik ve kimyasal temizlik yapıldı. İşlemeli ve profilli saçak mermerlerinde bulunan yüzey kayıpları onarılarak tümlendi. Mermer cephe kaplamalarında ve cephe sütunlarında meydana gelmiş kılcal çatlaklarda enjeksiyon ve dikiş ile güçlendirme yapıldı. Lokmalı demir parmaklıklarda, tablalı ahşap kapılarda, bronz parmaklıklarda, kündekari tablalı ahşap kanatlarda, içlik dışlıklarda gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

 • SULTAN II. SELİM TÜRBESİ;  Üst örtü yenilendi. Kemerli 8 adet kubbe penceresindeki yapısal bozulmaların onarımları tamamlandı. Mevcut kubbe alemi sökülerek ıslah edildi. Dış cephe mermer kaplama yüzeylerde mekanik ve hassas temizlikler yapılmakta, restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

 • SULTAN III. MURAD TÜRBESİ; Üst örtü yenileme işlerine başlanılmıştır.

 • ŞEHZADELER TÜRBESİ; Üst örtü yenileme işlerine başlanılmıştır.


 • MUVAKKİTHÂNE; Yapıdaki muhdes elemanlar (cam bölme paravan giriş ve benzeri) söküldü. Muhdes ahşap döşeme kaplaması söküldü. Rutubete maruz kalarak bozulmuş sıvalar ile sonradan yapılmış çimento sıvaların raspası yapıldı. Sıva raspası yapılmış yüzeylerde derz açıldı. Derz açılan yüzeylerde yeniden derz dolguları yapılıp kaba ve ince sıvaları yapıldı. Mermer sütunlarında itinalı yüzey temizlikleri yapıldı. Tavan, duvar ve fener içlerindeki alçı kabartma süslemelerin üzerindeki boya katmanı itinalı olarak raspa edildi. Ahşap kapı üzerindeki yağlı boyanın itinalı raspası yapıldı. Ahşap pencere doğramalarında itinalı boya raspası tamamlandı. Özgün sıvanın üzerindeki birkaç kattan oluşan boya katmanı itinalı olarak raspa edildi. Tavan sıvası üzerindeki boya katmanı raspa edildi.  Pencere mermer yüzeyleri temizlendi. Korunması gerekli özgün duvar sıva yüzeyleri mikroenjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırıldı. İç duvarlardaki alçı bezeme süslemelerin eksik motifleri şablona uygun şekilde yeni üretilip eksik kısımların tümlemeleri yapıldı. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.


 • SIBYAN MEKTEBİ; Tüm iç duvar, tonoz ve kubbede bulunan çimento harçlı sıvalar raspa edildi. Duvar yüzlerinde sıva raspası sonrası ortaya çıkan sonradan yapılmış çimento harçlı niteliksiz dolgular sökülerek yerine mevcut özgün duvar örgülerine uygun detaylarda duvar kaplamaları yapıldı. Muhdes elemanlar yapıdan uzaklaştırıldı. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

 • TÜRBELER AVLUSU YAN KAPISI; Mermer ve taş yüzeyler hassas bir şekilde temizlendi. Profil oymalı satıhlarda mermer temizliği yapıldı. Üst örtü yenilendi. Mermer alem yerinden söküldü. Yüzey temizliği yapılarak yeniden yerine montaj yapıldı. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

 • MEYYİT ODASI ÖNÜ (DIŞ CEPHE); Araştırma kazısı yapıldı. Araştırma kazısı sonucu ortaya çıkan duruma göre projeleri hazırlanmıştır.