Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi Restorasyonu

Fetihle birlikte camiye dönüştürülen ve 481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya, 1930’lu yıllarda restorasyon çalışmalarının başlamasıyla halka kapatılmıştır. Ardından, 24 Kasım 1934 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. Danıştay, 10 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiştir. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan 2729 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden ibadete açılmıştır.

 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 1486 yıllık Dünya’nın ayakta kalmış en eski yapılarındandır. Bu süre zarfında başta deprem, kısmi yıkılma-çökme ve yangınlar olmak üzere pek çok felaketlere maruz kalmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden günümüze geçen 570 yılda Ayasofya’nın yaşatılması için kapsamlı tahkimat, tamir ve restorasyonlar yapılmış, zaman içinde etrafına ilave edilen imaret, medrese ve türbeler gibi yapılarla bir külliye hâline dönüşmüştür. Bugün de Ayasofya özenle korunmakta ve yaşatılmaktadır. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği denetiminde bütüncül proje çalışmaları ile Türbeler, Sıbyan Mektebi ve Muvakkithâne’nin restorasyonuna başlanmıştır.

Bütüncül Projelerin Hazırlanması

Amaçlar:

 1. Külliye içerisinde bulunan tüm yapıların yakın çevresiyle birlikte bütün detaylarıyla üç boyutlu olarak belgelenerek gelecek nesillere miras bırakılması,
 2. Bilhassa Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin strüktürel durumunun tespit edilmesi, olası büyük bir deprem karşısındaki muhtemel davranışının irdelenmesi, yapının ayakta kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması,
 3. Geçmişten günümüze kadar oluşmuş arşivlerdeki ve akademik literatürdeki bilgi, belge ve projelerin bir araya getirilmesi, tasniflenmesi, dijital ortama aktarılması.
Kapsam:

Bütüncül projelerin hazırlanması kapsamında yapılan işler aşağıdaki gibidir:

 1. Bilgi Belge Yönetimi
 2. Üç Boyutlu Ölçme ve Değerlendirme İşi
 3. Yapı Radarı Yapılması
 4. Rölöve ve Analitik Rölövelerin Hazırlanması
 5. Dönem Analizlerinin Yapılması
 6. Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi (Yapısal Modelleme ve Statik Performans Analizlerinin Yapılması)
 7. Restorasyon Projelerinin Hazırlanması, Müdahale Yöntemlerinin Belirlenmesi

1. Bilgi Belge Yönetimi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi külliyesi ile ilgili pek çok kurumun zaman içerisinde muhtelif çalışmalar, projeler ve restorasyonlar yaptığı bilinmektedir. Bilgi-belge yönetiminin, ileride yapılacak çalışmalar, uygulamalar, araştırmalar, bilimsel yayınlar için büyük önem arz ettiği aşikârdır. Bütüncül bir yaklaşım için, geçmişten günümüze kadar olan sürede yapılmış olan tüm çalışmaların bir araya getirilmesi ve teknolojik imkânlar kullanılarak dijital olarak arşivlenmesi ve tasniflenmesi gerekmektedir. Erişime açılmış bireysel arşivler, yabancı üniversitelerin arşivleri, akademik literatür vb. de taranarak Ayasofya ile ilgili çalışmalar, belgeler, görseller dijital ortama aktarılmaktadır.

2. Üç Boyutlu Ölçme ve Değerlendirme İşi

Külliye içerisinde bulunan tüm yapılar ile parseli çevreleyen bahçe duvarlarını ve külliyenin yakın çevresini kapsayan, bütüncül, yüksek çözünürlükte, ulusal koordinat sisteminde tanımlı ayrıntılı nokta bulutu verisi oluşturulmuştur. Bu nokta bulutu verisinden rölöveler için yüksek çözünürlükte ortofotolar üretilmiştir.

Bu çalışma kapsamında güncel teknolojiye sahip cihazlar ve yazılımlar kullanılmış olup eski eserde üç boyutlu ölçme değerlendirme işinde deneyimli geomatik mühendisleri çalışmıştır. Temel olarak üç boyutlu lazer tarama ölçmelerinin gerçekleştirilmesi planlansa da hem jeodezik bir altyapının kurulması hem de ölçmelerin kontrol edilmesi bakımından doğrultu-kenar ölçmelerine, uydu bazlı konum belirlemeye ve gerekli görülen alanlarda fotogrametrik ölçmelere de ihtiyaç duyulmuştur. Bu minvalde gerekli görülen yerlerde fotogrametri yöntemi, yüksek çözünürlüklü DSLR kameralar ve lensler de kullanılmıştır. Yapının büyüklüğü sebebiyle dronelar kullanılarak fotogrametrik tamamlama yapılmıştır. Fotogrametrik ölçümler için yer kontrol noktaları oluşturularak ölçümün doğruluğu arttırılmıştır.

Elde edilen yüksek çözünürlüklü ve yapının gerçek geometrisiyle mimari özelliklerini yansıtan bu nokta bulutunun ileride yapılacak çalışmalarda sürekli güncellenerek yapının her zaman güncel bir dijital ikizinin elde bulundurulması amaçlanmıştır.

3. Yapı Radarı Yapılması

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yapısının takriben yaklaşık 1500 yaşında olduğu göz önünde bulundurulduğunda yapısal elemanlarında harç boşalmaları, sonradan oluşmuş boşluklar, çatlaklar, yarıklar, rutubet vb. önemli hasarlar olup olmadığının ve dışarıdan görülemeyen yapısal elemanların (hatıl, gergi gibi) bulunup bulunmadığının araştırılması için eski eserde deneyimli akademisyen jeofizik mühendisleri ile hasarsız bir yöntem olan yapı radarı çalışmaları yapılmıştır.

4. Rölöve ve Analitik Rölövelerin Hazırlanması

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Sultan I. İbrahim ve Sultan I. Mustafa Türbesi’ne (Ayasofya Vaftizhane yapısı) ilişkin rölöve, dönem analizi, malzeme analiz paftaları ilgili Koruma Bölge Kurulundan onaylanmıştır. Ayasofya-i Kebir Camii’nin rölövesi ise ilgili Koruma Bölge Kurulundan onaylanmıştır. Caminin mevcut durumunu belgeleyen iki boyutlu çizimlerden oluşan analitik rölöve ve tespit çalışmaları devam etmektedir.

5. Dönem Analizlerinin Yapılması

1486 yıllık ömründe Ayasofya büyüklü küçüklü pek çok deprem geçirmiştir. Ana kubbesinin 6., 10. ve 14. yüzyıllarda kısmi olarak yıkıldığı ve yıkılan kısımlarının yeniden yapıldığı, hem Doğu Roma, hem Osmanlı İmparatorluğu hem de Cumhuriyet devrinde sürekli onarımlar geçirdiği bilinmektedir. Dönem analizi çalışmaları ile bu onarımların mümkün olduğunca belirlenmesi amaçlanmaktadır.

6. Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi

Ayasofya ve minarelerinin deprem güvenliğini belirleme çalışmaları İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki ve ekibi ile Bilim Heyeti danışmanlığında yapılmaktadır.

Güncel nokta bulutu verisi kullanılarak yapının dijital modeli yapılmaktadır. Yapısal performans, deprem davranışı analizleri yapılarak olası hasar görme ve göçme modları belirlenecektir. Analiz ve tahkiklerde Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu (2017)’den yararlanılmaktadır. Güçlendirme önerileri geliştirilip model üzerinde simüle edilerek tahkik edilmektedir.

7. Restorasyon Projelerinin Hazırlanması

Rölöve, analitik rölöve, yapısal performans analizleriyle deprem güvenliğinin belirlenmesi çalışmaları tamamlandıktan sonra restorasyon projelerinin hazırlanmasına başlanacaktır.

Güncel olarak farklı müelliflerce hazırlanmış onaylı restorasyon projeleri aşağıdaki gibidir:

 • ‘’Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Kuzey, Güney ve Doğu Cepheleri Restorasyon Müdahale Projeleri’’: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde hazırlanmış olup Ayasofya Bilim Kurulu onayıyla İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir ve kurulun 04.08.2021 tarih ve 8215 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
 • ‘’Ayasofya Minareleri Restorasyon Müdahale Projeleri’’: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde hazırlanmış olup Ayasofya Bilim Kurulu onayıyla İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir ve kurulun 08.03.2023 tarih ve 11191 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Bu onaylı projeler doğrultusunda ve Ayasofya Bilim Kurulunun 19.01.2023 tarihli tavsiye kararıyla kapsamlı restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Restorasyon çalışmaları aşama aşama yapılacaktır.

8. Devam Eden Restorasyon Çalışmaları

Külliye içerisinde bulunan;

 • SULTAN III. MEHMED TÜRBESİ; Üst örtü yenilendi, Mevcut kubbe alemi sökülerek ıslah edildi. Tüm yüzeyinde altın varak uygulaması yapıldı. Dış cephe mermer kaplama yüzeylerinde ince mekanik ve kimyasal temizlik yapıldı. İşlemeli ve profilli saçak mermerlerinde bulunan yüzey kayıpları onarılarak tümlendi. Mermer cephe kaplamalarında ve cephe sütunlarında meydana gelmiş kılcal çatlaklarda enjeksiyon ve dikiş ile güçlendirme yapıldı. Lokmalı demir parmaklıklarda, tablalı ahşap kapılarda, bronz parmaklıklarda, kündekari tablalı ahşap kanatlarda, içlik dışlıklarda gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı. Beton dışlıkların yerine özgün formda dışlık imalatı yapıldı. Alçı içliklerde onarım çalışmaları yapıldı çürümüş olan ahşap kasaları yenilendi ve içlik dışlık arası taş yüzeyde bulunan çimento harçlı sıva ve derzler ıslah edilerek yerine horasan harçlı derz yapıldı. Yapının revak kısmı üzerinde bulunan çatı ve saçak özgün detaylara göre yenilenerek tavan kaplaması tamamlandı. İç mekanda bulunan sandukaların altında kalmış olan ahşap döşemedeki çürük – kırık parçalar kısım kısım yenilendi. Ahşap korkulukların üzerindeki yağlı boyaların raspası ve onarımları yapıldı, kündekari kepenklerin bozulmuş cilaları yenilendi ve kepenk kanatlarında bulunan rozetler ve kulpların temizlikleri yapıldı. Duvar yüzeylerinde bulunan çini temizlikleri tamamlandı. Yapının iç yüzeylerinde bulunan mermer söve temizlikleri ve ahşap korkulukların boyaları yapılmaktadır. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

 • SULTAN II. SELİM TÜRBESİ;  Üst örtü yenilendi. Kemerli 8 adet kubbe penceresindeki yapısal bozulmaların onarımları tamamlandı. Mevcut kubbe alemi ıslah edilerek altın varak uygulaması yapıldı. Dış cephe mermer kaplama yüzeylerde mekanik ve hassas temizlikler yapıldı. Profilli saçak mermerlerinin mekanik temizlikleri yapıldı. Mermer cephe kaplamalarında ve cephe sütunlarında meydana gelmiş çatlaklarda enjeksiyon ve dikiş ile güçlendirme yapıldı, mermer cephede bulunan çimento derzler temizlendi yerine yeniden derz dolgu yapıldı. Lokmalı demir parmaklıklarda, tablalı ahşap kapılarda, bronz parmaklıklarda, kündekari tablalı ahşap kanatlarda gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı. Beton dışlıkların yerine özgün formda dışlık imalatı yapıldı, bununla beraber alçı içliklerin kayıtlarında onarım çalışmaları yapıldı. Çürümüş olan ahşap kasaları yenilendi, içlik dışlık arası taş yüzeyde bulunan çimento harçlı sıva ve derzler ıslah edilerek yerine horasan harçlı derz yapıldı. İç mekanda bulunan sandukaların altında kalmış olan ahşap döşemedeki çürük – kırık parçalar kısım kısım yenilendi. Ahşap korkulukların raspası ve onarımları yapıldı. Kündekari kepenklerin bozulmuş cilaları yenilendi, kepenk kanatlarında bulunan rozetler ve kulpların temizlikleri yapıldı. Duvar yüzeylerinde bulunan çini temizlikleri tamamlandı. İç kısımda taş yüzeyli odaların mekanik temizlikleri yapıldı. Yapının iç yüzeylerinde bulunan mermer söve temizlikleri ve ahşap korkulukların boyaları yapılmaktadır.

 • SULTAN III. MURAD TÜRBESİ; Üst örtü yenilendi, gerekli sıva onarımları yapıldı.  Mevcut kubbe alemi ıslah edilerek tüm yüzeyinde altın varak uygulaması yapıldı. Revak üstünü kaplayan tonozlu kısıma dökülmüş olan beton katmanlar temizlendi yerine horasan harç ve tuğla ile dolgu yapıldı. Dış cephe mermer kaplama yüzeylerde mekanik ve hassas temizlikler yapıldı. Profilli saçak mermerlerinin mekanik temizlikleri yapıldı. Mermer cephede bulunan çimento derzler temizlenerek yerine yeniden derz dolgu yapıldı, kırılmış mermer parçaları yerine dolgu ve somaki taklidi yapıldı. Lokmalı demir parmaklıklarda, tablalı ahşap kapılarda, bronz parmaklıklarda, kündekari tablalı ahşap kanatlarda, içlik dışlıklarda gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı. Beton dışlıklar yerine özgün formda dışlık imalatı yapıldı. Alçı içliklerin kayıtlarında onarım çalışmaları yapılarak, çürümüş olan ahşap kasaları yenilendi. İçlik dışlık arası taş yüzeyde bulunan çimento harçlı sıva ve derzler ıslah edierek yerine horasan harçlı derzler yapıldı. İç mekanda bulunan sandukaların altında kalmış olan ahşap döşemedeki çürük – kırık parçalar kısım kısım yenilendi, ahşap korkulukların raspası ve onarımları yapıldı. Kündekari kepenklerin bozulmuş cilaları yenilendi ve kepenk kanatlarında bulunan rozetler ve kulpların temizlikleri yapıldı. Duvar yüzeylerinde bulunan çini temizlikleri tamamlandı. İç kısımda taş yüzeyli odaların mekanik temizlikleri yapıldı. Yapının iç yüzeylerinde bulunan mermer söve temizlikleri ve ahşap korkulukların boyaları yapılmaktadır.

 • ŞEHZADELER TÜRBESİ; Üst örtü yenilendi, gerekli sıva onarımları yapıldı.  Mevcut kubbe alemi ıslah edilerek, tüm yüzeyinde altın varak uygulaması yapıldı. Taş cephenin derz dolguları yenilendi, daha önceden onarım görmüş dolgu yapılmış taş yüzeylerin çatlamış yerinden kopmuş olan dolguların yerine yeni taş dolgusu yapıldı. Lokmalı demir parmaklıklarda, tablalı ahşap kapılarda, bronz parmaklıklarda, kündekari tablalı ahşap kanatlarda, içlik dışlıklarda gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı. Beton dışlıklar yerine özgün formda dışlık imalatı yapıldı. Alçı içliklerin alçı kayıtlarında onarım çalışmaları yapıldı çürümüş olan ahşap kasaları yenilendi, içlik dışlık arası taş yüzeyde bulunan çimento harçlı sıva ve derzlerin yerine horasan harçlı derzler yapıldı. Revak altında bulunan mermer yüzeylerde kimyasal ve mekanik temizlik yapıldı. Yapının restorasyon çalışması tamamlanmak üzeredir.

          Ayasofya-i Kebir Camii II. Etap Restorasyon (Uygulama) İşi :

          –     Cephelerde koruma ve restorasyon uygulamaları,

          –     Üst örtünün yenilenmesi,

          –     II. Bayezid Minaresi’nin güçlendirilmesi,

          –     Sebilin restorasyonu konularını kapsamaktadır.

 

         II. Bayezid Minaresi askıya alınmış ve iş iskelesi kurulmuştur. Söküm işlemlerine başlanmıştır.  Bilim Heyeti görüşü doğrultusunda ve iş programı çerçevesinde kuzey cephe iş iskelesi kurulmuş olup, raspa ve derz açma işlemlerine başlanmıştır.

 

          Ayasofya-i Kebir Camii III. Etap Restorasyon (Uygulama) İşi :

         Galeri katının ziyarete açılması için yapılan düzenlemeleri kapsamaktadır.                             

 • MUVAKKİTHÂNE; Yapıdaki muhdes elemanlar (cam bölme paravan giriş ve benzeri) söküldü. Muhdes ahşap döşeme kaplaması söküldü. Rutubete maruz kalarak bozulmuş sıvalar ile sonradan yapılmış çimento sıvaların raspası yapıldı. Yapının üst kotlarında yapılan araştırma sonucu hatıl boşluğu tespit edilmesi üzerine, çürümüş ahşap hatıl yerine özgün detaylarında ahşap hatıl yapıldı. Sıva raspası yapılmış yüzeylerde derz açıldı. Derz açılan yüzeylerde yeniden derz dolguları yapılıp kaba ve ince sıvaları yapıldı. Mermer sütunlarında itinalı yüzey temizlikleri yapıldı. Tavan, duvar ve fener içlerindeki alçı kabartma süslemelerin üzerindeki boya katmanı itinalı olarak raspa edildi. Ahşap kapı üzerindeki yağlı boyanın itinalı raspası yapıldı. Ahşap pencere doğramalarında itinalı boya raspası tamamlandı. Özgün sıvanın üzerindeki birkaç kattan oluşan boya katmanı ve tavan sıvası üzerindeki boya katmanı itinalı olarak raspa edildi. Pencere mermer yüzeyleri temizlendi. Korunması gerekli özgün duvar sıva yüzeyleri mikroenjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırıldı, raspa edilen sıvalı yüzeylere yeniden sıva yapıldı. İç duvarlardaki alçı bezeme süslemelerin eksik motifleri şablona uygun şekilde yeniden üretilip eksik kısımların tümlemeleri yapıldı ve alçı bezemelere altın varak kaplaması yapıldı. Pencere doğramalarında çürümüş kısımlar yenilendi, boya ve montaj işlemi tamamlandı. Duvar yüzeylenin araştırma raspasında çıkan sonuca göre boyası yapıldı. Dış cephede bulunan taş yüzeylerde derz temizlikleri ve taş tümlemeleri yapıldı. Yapının restorasyon çalışması tamamlanmıştır.
 • SIBYAN MEKTEBİ; Tüm iç duvar, tonoz ve kubbede bulunan çimento harçlı sıvalar raspa edildi. Duvar yüzlerinde sıva raspası sonrası ortaya çıkan sonradan yapılmış çimento harçlı niteliksiz dolgular sökülerek yerine mevcut özgün duvar örgülerine uygun detaylarda duvar kaplamaları yapıldı. Muhdes elemanlar yapıdan uzaklaştırıldı. Üst kat döşemenin Çalışmalar sırasında beton olduğu tespit edilen üst kat döşemesinin yerine duvarda çıkan hatıl boşluklarına göre ahşap döşeme imalatı yapılarak döşeme kaplamaları tamamlandı. Giriş katta bulunan sonradan yapılmış ahşap parkeler ve fayanslar sökülerek, ortaya çıkan hatıl boşluklarına ahşap hatıllar yerleştirmek suretiyle Bilim Kurulu kararı döşemesi yapıldı. Yapının tüm doğramaları sökülerek gerekli tamirleri yapıldı. Yeni imalatı yapılan doğramaların montajı yapılmaktadır.
 • TÜRBELER AVLUSU YAN KAPISI; Mermer ve taş yüzeyler hassas bir şekilde temizlendi. Üst örtü yenilendi. Mermer alemin yüzey temizliği yapılarak yeniden yerine montajı yapıldı. Taş yüzeylerde aşınma, kırılma sonucu yıpranmış olan taşlar değiştirildi, gerekli görülen bazı taşlarda tümleme işlemleri yapıldı. Çürümüş olan avlu kapısının parça onarımları ve parça değişimleri yapıldı. Yan kapıda restorasyon çalışması tamamlanmıştır.
 •  ABDEST MUSLUKLARI; Mermer yüzeylerde bulunan çimentolu dolgular sökülerek özgün malzemeye uygun harç ile dolguları yapılıp, mermer yüzeylerde kimyasal ve mekanik temizlik yapıldı. Çürümüş olan tavan kaplaması söküldü. Kaplamanın altında ortaya çıkan betonarme döşeme sökülerek ahşap konstrüksiyonlu yeni döşeme ve çatı yapıldı. Muslukların mekanik temizliği yapılarak, çalışmayan su tesisatı yenilendi. Yapının yanında bulunan odada ise sıva raspası ardından sıva onarımları yapıldı. Genel temizlik ve tesisat kontrolü devam etmektedir.